નવી સામગ્રી

અંકગણિત – વાસ્તવિક સંખ્યા

વાસ્તવિક સંખ્યાહીરલ શાહ

ભાષા શિક્ષણ – અક્ષરો, શબ્દો વિ.

ભાષા શિક્ષણ/ પ્રકીર્ણહીરલ શાહ

ટપલીમાર શોધ

દેવયાની જાનીબાળરમતવિડિયો

ગણપદ્ધતિ – પરિચય, ક્રિયા

ગણ ક્રિયાગણ પરિચયહીરલ શાહ

શિક્ષકનો ઋણભાર

ડો. હર્ષદ કામદારપ્રેરક જીવન

કોયડો – ૧૦, મંદિરમાં નાળિયેર

દાખલોનિરંજન મહેતા

કર ભલા, હોગા ભલા – વિડિયો

પ્રેરક જીવનવિડિયોવિનોદ પટેલ

સંખ્યા પદ્ધતિ- અંકગણિત

સંખ્યા પદ્ધતિહીરલ શાહ

બાળગીતો/ કવિતા/ બાળ કથાઓ – વિડિયો

બાળ વાર્તા – વિડિયોબાળગીત – વિડિયોહીરલ શાહ

દાખલો – ૬ , ગુણોત્તર

દાખલોસુરેશ જાની

Advertisements