ગુજરાતી – સાધનોગુજરાતી લેક્સિકોન

ગુજરાતી ડિક્શનેરી અને બીજું ઘણું બધું.પ્રમુખ ટાઈપ પેડ

ગુજરાતી અને બીજી ઘણી ભારતીય ભાષાઓમાં ટાઈપ કરો.

Advertisements