કમ્માલનો માણસ છે, આ !

નીચેના બ્લોકમાં શીર્ષક કે Continue reading ઉપર ક્લિક કરો અને વાર્તા ઉપર પહોંચી જાઓ. https://musavalibhai.wordpress.com/2016/05/01/kammalno-manas/ -વલીભાઈ મુસા

રાજાનો હાથી

રાજાની સાન ઠેકાણે લાવતી રમૂજી વાર્તા!!! રાજાનો હાથી - વલીભાઈ મુસા (ક્લિક કરો.) સૌજન્ય : વલીભાઈ મુસા (વલદાનો વાર્તાવૈભવ)

વિરામ ચિહ્નો – જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે

નીચે શીર્ષક ઉપર ક્લિક કરીને મૂળ વાર્તા ઉપર પહોંચી જાઓ. વિરામ ચિહ્નો - જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે સૌજન્ય : લેખકશ્રીનાં પરિવારજન અને માવજીભાઈ (મુંબઈ) સંપાદક : વલીભાઈ મુસા

ઘેર બેઠે ગંગા – ચુનીલાલ મડિયા

નીચે ક્લિક કરીને વાર્તા ઉપર પહોંચી જાઓ. ઘેર બેઠે ગંગા - ચુનીલાલ મડિયા સૌજન્ય : લેખકશ્રીનાં પરિવારજન અને માવજીભાઈ (મુંબઈ) સંપાદક : વલીભાઈ મુસા

ચતુરાઈ (ટૂંકી વાર્તા)

ખૂબ વર્ષો પહેલાં ઈટાલીના એક નાના ગામમાં એક વ્યાપારીએ એક ધિરાણ કરનાર જોડેથી સારા એવા પ્રમાણમાં પૈસા લીધા . ધિરાણદાર ખૂબ ઘરડો અને કદરૂપો હતો. તેની નજર વ્યાપારીની દીકરી પર પડી .  ધિરાણદારના મનમાં કીડો સળવળ્યો . તેણે વ્યાપારી સામે એક શરત મૂકવાનું નક્કી કર્યું . જેનાથી તે વ્યાપારીનું દેવું માફ કરી દે અને તેનાં … વાંચન ચાલુ રાખો ચતુરાઈ (ટૂંકી વાર્તા)