તમે ચતુર કરો વિચાર!

તમે એકધારી ઝડપે દોડતા એક ઘોડા ઉપર સવાર છો. તમારી ડાબી બાજુએ એક હાથી છે, જે તમારા ઘોડાની ઝડપે જ દોડી રહ્યો છે. તમારી આગળ એક કાંગારું પણ તેટલી જ ઝડપે દોડી રહ્યું છે. તમારી પાછળ એક સિંહ દોડી રહ્યો છે, જે તમારા ઘોડાની અને કાંગારુંની ઝડપે જ દોડીને તમારા ઉપર ત્રાપ મારવા મથી રહ્યો … વાંચન ચાલુ રાખો તમે ચતુર કરો વિચાર!

૨૧૩ – જવાબ

અહીં એ સવાલ પુછ્યો હતો. જવાબ વિજેતા રમતવીરોના સન્માન માટેની પીઠિકા આવા અર્થ ઘટનના કોયડાઓનો માત્ર એક ઉકેલ ન જ હોય. આથી ભાગ લેનાર મિત્રોના જવાબ આ રહ્યા - વલીભાઈ મુસા બસો તેર. ૧3 બસો હારબંધ પાર્ક થયેલી હોય!  પ્રજ્ઞા વ્યાસ એન્જલ નંબર ૨૧૩:સૂચવે છે કે આગળ વધતા રહો અને હિંમત રાખો એન્જલ નંબર ૨૧૩ … વાંચન ચાલુ રાખો ૨૧૩ – જવાબ

બસ અને અકસ્માત – જવાબ

અહીં એ પ્રશ્ન પુછ્યો હતો. જવાબ જો બન્ને ઊતર્યા ન હોત તો ઊતરવાનો અને સામાન ઊતારવાનો સમય ન વપરાત, અને બસ અકસ્માતના સ્થળથી ઘણી આગળ નીકળી ગઈ હોત. આથી બધાં બચી જાત. ભાગ લેનાર મિત્રો બટુક ઝવેરીનિરંજન મહેતાવલી મુસાપ્રજ્ઞા વ્યાસઅનીલા પટેલ

બસ અને અકસ્માત – કોયડો

 એક બસમાં પતિ અને પત્ની મુસાફરી કરી રહ્યાં હતાં. એક પર્વતાળ જગ્યાએ બન્ને ઊતરી પડ્યા. તેમને સામાન સાથે ઉતારીને જેવી બસ ચાલુ થઈ કે તરત જ બસની ઉપર એક મોટી શીલા પડી, અને બસમાં બેઠેલ બધાં ત્યાં ને ત્યાં જ અવસાન પામ્યાં. આ જોઈને પત્ની બોલી : આપણે બસમાં બેસી રહ્યાં હોત તો કેવું સારું … વાંચન ચાલુ રાખો બસ અને અકસ્માત – કોયડો

છ જણ / છ નારંગી – જવાબ

અહીં એ સવાલ પૂછ્યો હતો જવાબ છઠ્ઠા જનાબ નારંગી સાથે ટોપલી પણ લેતા ગયા !( મારા જેવા અમદાવાદી હશે !) ભાગ લેનાર મિત્રો પ્રજ્ઞા વ્યાસઈન્દ્રવદન સોની

છ જણ / છ નારંગી – કોયડો

એક ટોપલીમાં છ નારંગી હતી. છ મિત્રોએ દરેકે એક એક નારંગી લીધી, છતાં છેલ્લે ટોપલીમાં એક નારંગી હતી. કેમ અને શી રીતે?

શબ્દ શોધ – ૧, જવાબ

અહીં એ શોધ આદરી હતી. જવાબ ભાગ લેનાર મિત્રો અનીલા પટેલપ્રજ્ઞા વ્યાસબટુક ઝવેરી

ચિત્ર કોયડો – ૮, જવાબ

અહીં એ કોયડો પુછ્યો હતો. જવાબ કોમ્પ્યુટરમાં 2017 શોધે છે અને કેલેન્ડરમાં 2018 જુએ છે ભાગ લેનાર મિત્રો પ્રજ્ઞા વ્યાસબટુક ઝવેરીનિરંજન મહેતાઅનીલા પટેલકમલ જોશી