ખોટો સિક્કો – કોયડો

સિક્કા બનાવવાના દસ મશીન છે. દરેક સિક્કો દસ ગ્રામનો બને છે. એક મશીનમાં કોઈક ખામી થવાથી તેમાંથી બનતા સિક્કા નવ ગ્રામના બને છે. એક જ વાર વજન કરીને ક્યું મશીન ખોટા સિક્કા બનાવે છે તે શોધવાનું છે. *** ઉત્તર અને સહયોગીઓની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.

શાકભાજીનાં નામ – જવાબ

૧૧) નિશા ફાલ તુ રીયા ઝ માં સમય બગાડે છે૧૨) જુ ગલ કા મકાજમાં નિપુણ છે૧૩) અમ ર તાળુ મારીને બહાર ગયો૧૪) શીત લ સણ સણતા કોલસાથી દાઝી ગઈ૧૫) વડ પરથી ગુલા બ ટેટા તોડે છે૧૬) લોકો સા મેથી સહકાર આપે છે પણ૧૭) આભાને વિ ભા જી કારો આપે છે૧૮); કોઈ સાથે ફાલ તુ વેર … વાંચન ચાલુ રાખો શાકભાજીનાં નામ – જવાબ

શાકભાજીનાં નામ – કોયડો

નીચેના વાક્યોમાં શાકભાજીનાં નામ છૂપાયેલાં છે - શોધી કાઢો ૧૧) નિશા ફાલતુ રીયાઝમાં સમય બગાડે છે૧૨) જુગલ કામકાજમાં નિપુણ છે૧૩) અમર તાળુ મારીને બહાર ગયો૧૪) શીતલ સણસણતા કોલસાથી દાઝી ગઈ૧૫) વડ પરથી ગુલાબ ટેટા તોડે છે૧૬) લોકો સામેથી સહકાર આપે છે પણ૧૭) આભાને વિભા જીકારો આપે છે૧૮); કોઈ સાથે ફાલતુ વેર ન બાંધવું૧૯) છોકરાંવ ટાણાસર … વાંચન ચાલુ રાખો શાકભાજીનાં નામ – કોયડો

શબ્દશોધ – ૨

સાભાર - નિરંજન મહેતા નીચેના કોઠામાં ૨૫ વિદેશના શહેરોના નામ શોધી કાઢો - જવાબ અને ભાગ લેનારની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.

શબ્દશોધ -૧

સાભાર - નિરંજન મહેતાનીચેના કોઠામાં ૨૪ રાજકારણી નેતાઓનાં નામ છુપાયેલાં છે. શોધી કાઢો જવાબ અને ભાગ લેનારની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.

પાંચ અક્ષરનો શબ્દ

સાભાર - નિરંજન મહેતા એક પાંચ અક્ષરનો શબ્દ૧ બે અક્ષરની રોજની ખાવાની વાનગી૨ ત્રણ અક્ષરનો શબ્દ જે ખેલકુદનો પર્યાય૩. બે અક્ષરનો શબ્દ જે હિમ્મતનો પર્યાય * * * જવાબ અને ભાગ લેનારની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.

ખેલાડી અને સમય – જવાબ

૨૪ મિનિટ કુલ ખેલાડી મિનિટ ૬ x 40 ) = ૨૪૦દસ ખેલાડી માટે ખેલાડી દીઠ સમય = ૨૪૦/ ૧૦ = ૨૪ * * * ભાગ લેનાર :- (૧) જાવિદ મુસા