સરળ હપ્તેથી!

મગનભાઈએ સાયકલની દુકાન કરી.
એમનો પેહેલો જ ઘરાક મોહન કડકો બન્યો.
છગન કડકો : મારે એક સાયકલ લેવી છે,
પણ સરળ હપ્તેથી લેવા માંગુ છું.
મગનભાઈ : વાંધો નહીં.
બોલો પહેલા હેંડલ લઈ જવું છે કે પેંડલ.

સૌજન્ય : અજ્ઞાત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s