અમુલ્ય મૌલિક કોયડો – જવાબ

અમુલ્ય મૌલિક કોયડા નો જવાબ ======= સમય

સમય સમય બલવાન હે, નહિ મનુષ્ય બલવાન

સૌજન્ય : કાસિમ અબ્બાસ કાલાવડવાલા (કેનેડા)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s