ગણિત ગમ્મત – જવાબ

જો એક જ ગણિત સંજ્ઞા મૂકવાની શરત હોય તો …. ૩.૯


જો માત્ર ગણિતની ગમે તેટલી સંજ્ઞા મૂકવાની શરત હોય તો ….
-૩ + ૯ ; ૩ + √૯…… અને બીજા ઘણા વિકલ્પો

જો કાંઈ પણ મૂકી શકાય તો ..... ઘણી બધી શક્યતાઓ 

દા.ત. ૩ + ૧૩ – ૯ વિ. વિ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s