ગણિત ગમ્મત

૩ અને ૯ ની વચ્ચે શું મૂકીએ તો સંખ્યા ૩ થી વધારે અને ૯ થી ઓછી થાય?