ગણિત ગમ્મત

નીચેના સરવાળામાં બધા અક્ષરોની કિમત શોધો –

અ ક ક ડ
+ અ ક ડ
+    ક  ડ
----------
૨ ૦ ૨  ૨