ચિત્ર કોયડો

છરી ત્રણ જ‌ વખત વાપરીને નીચેના ચિત્રવાળી ચીઝને આઠ એક‌ સરખા ભાગમાં કાપવાની છે.