શાકભાજીનાં નામ – જવાબ

૧૧) નિશા ફાલ તુ રીયા ઝ માં સમય બગાડે છે
૧૨) જુ ગલ કા મકાજમાં નિપુણ છે
૧૩) અમ ર તાળુ મારીને બહાર ગયો
૧૪) શીત લ સણ સણતા કોલસાથી દાઝી ગઈ
૧૫) વડ પરથી ગુલા બ ટેટા તોડે છે
૧૬) લોકો સા મેથી સહકાર આપે છે પણ
૧૭) આભાને વિ ભા જી કારો આપે છે
૧૮); કોઈ સાથે ફાલ તુ વેર ન બાંધવું
૧૯) છોકરાં વ ટાણા સર જમી લેજો
૨૦) શાંતિ કા કા કડી યા ને બોલાવવા ગયા
૨૧) હોનારતમાં સર કારે લા ખોની રાહત આપી
૨૨) તાવમાં ઝટપ ટ મેટા સીન ખાઈ લેવી

ભાગ લેનાર : –

રાજુ પરીખ, નિરંજન મહેતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s