શબ્દશોધ – ૨

સાભાર – નિરંજન મહેતા
નીચેના કોઠામાં ૨૫ વિદેશના શહેરોના નામ શોધી કાઢો –

જવાબ અને ભાગ લેનારની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.