પસ્તાવો!

👵 કાકી:~ અલી!!તારૂ લગન થઈ ગયુ!!??
👩🏼 છોકરી:~હા!!!કાકી!!
👵 કાકી:~તારો પતિ શુ કરે છે !!???
👩🏼 છોકરી:” પસ્તાવો

🤣

સૌજન્ય : નિરંજન મહેતા

One thought on “પસ્તાવો!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s