ખેલાડી અને સમય – જવાબ

૨૪ મિનિટ

કુલ ખેલાડી મિનિટ ૬ x 40 ) = ૨૪૦
દસ ખેલાડી
માટે ખેલાડી દીઠ સમય = ૨૪૦/ ૧૦ = ૨૪

* * *

ભાગ લેનાર :-

(૧) જાવિદ મુસા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s