કોયડાઓ હાથમાં!

આનંદો…..કોયડાઓ હવે તમારા હાથની વચ્ચે !

ઉપરના ચિત્રમાં બતાવેલ ગ્રુપ હવે વોટસેપ પર શરૂ કરેલ છે. જો કોયડા રસિક વાચકો વોટ્સ એપના સભ્ય હોય તો અમને એમનો ફોન નંબર જણાવે. એમને આ ગ્રુપમાં સમાવી લેતાં આનંદ થશે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s