અને પછી?

સાઈકિયાટ્રિસ્ટ :

જુઓ બહેન, પતિ પર

ગુસ્સો આવતો હોય

તો ગુસ્સો ઠાલવતો એક લેટર લખી નાંખવાનો…

.

.

અને પછી એને સળગાવી દેવાનો !

મહિલા : Okay…

.

.

પછી લેટરનું શું કરવાનું ?

સૌજન્ય : મહંમદ હનીફ ખત્રી (ક્વોરા)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s