એ ચિંતા થવા માટેની ચિંતા છેવટે શા માટે?

ખરેખર તો જીવનમાં ફક્ત બે બાબત એવી છે કે જેના વિષે ચિંતા થયા કરે અને તે છે તમે તંદુરસ્ત છો કે બીમાર છો. જો તમે તંદુરસ્ત હોવ, તો તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી; પરતું બીમાર હોવ, તો તમારે બે બાબતની ચિંતા કરવી પડતી હોય છે અને તે એ છે કે કાં તો તમે સાજા થશો અથવા તો મરી જશો. જો તમે સાજા થવાના હોવ તો તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી; પરંતુ તમે મરી જવાના હોવ, તો તમારે બે બાબતની ચિંતા કરવી પડે છે અને તે એ છે કે તમે સ્વર્ગમાં જશો કે નર્કમાં. હવે જો તમે સ્વર્ગમાં જવાના હોવ તો તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી; પરંતુ જો તમે નર્કમાં જવાના હોવ, તો ત્યાં તમારા ઘણા મિત્રો હશે કે જેમની સાથે હસ્તધૂનન કરવામાં તમે એટલા બધા વ્યસ્ત રહેશો કે તમારી પાસે ચિંતા કરવાનો સમય જ રહેશે નહિ, તો પછી તમારે શા માટે એ ચિંતા થવા માટેની ચિંતા કરવી જોઈએ, હેં?

(ભાવાનુવાદ)

સૌજન્ય : બા-બામેઈલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s