ચેસબોર્ડ પર આઠ રાણી – જવાબ

અહીં એ સવાલ પૂછ્યો હતો

જવાબ

ભાગ લેનાર મિત્રો

  • પ્રજ્ઞા વ્યાસ
  • બટુક ઝવેરી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s