ગણિત ગમ્મત – ૫

જો

૧૨ X ૧૨ =  ૯

૨૩ X ૨૩ = ૧૬

હોય, તો

૩૪ X ૩૪ = ?

જવાબ મેળવ્યા પછી,

એ જ પેટર્નમાં એક સ્ટેપ આગળ વધો

અને

નીચેનાનો જવાબ મેળવો :

? X ? = ૯

* * *

ઉત્તર અને સહયોગીઓની યાદી બે દિવસ પછી જાણી શકશો.

One thought on “ગણિત ગમ્મત – ૫

  1. પિંગબેક: ગણિત ગમ્મત – ૫ (ઉત્તર) | હળવા મિજાજે

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.