મિષ્ટ દાંપત્યે (હાસ્ય હાઈકુ-સોનેટ)

ઓળખી નહિ!

મુજ ભાર્યા તો નહિ?

સાચું કહેજે! (1)

* * *

ભાર્યા ન જાણું!

એટલું જાણું, તમે

મુજ કંથડા! (2)

* * *

ફરું ફૂદડી

ઊંચકી હર્ષે, સૂણી

શીઘ્ર જવાબ! (3)

* * *

પડખાં વેઠ્યાં!

ત્રણ ત્રણ જણ્યાં, ને

તો ય ન શીખું? (4)

* * *

તનસૌષ્ઠવ

તવ, સાવ જ ગૌણ

મનમેળાપે! (5)

* * *

ચાલો ને નાથ,

ક્યાંક શીખવા જાયેં,

ક્યમ બાઝવું! (6)

* * *

કેમ, કેમ શું?

અતિ મિષ્ટ દાંપત્યે,

થયો અપચો! (7)

* * *

જાઉં માયકે,

ઈજાજત જો આપો?

જાણે રિસાણી! (8)

* * *

ડર રખે ને,

જો હસવાનું થાય

ખરે ખસવું! (9)

* * *

આ શું મારીને!

એકધાર્યું સુમેળે

જીવે જવાનું! (10)

* * *

ત્રણ છોકરે

હાથ ઉપાડવો, તે

ના શોભાસ્પદ! (11)

* * *

તકિયો પોચો,

બસ, આજ તો મારો!

ક્રોધ કરીને! (12)

* * *

લે ત્યારે, પણ

આ શું ?તું તો હસતી!

ફ્લોપ ઝઘડો! (13)

* * *

સુખ સહીશું!

ભલે દુ:ખ ના પડે,

મિષ્ટ દાંપત્યે! (14)

-વલીભાઈ મુસા

One thought on “મિષ્ટ દાંપત્યે (હાસ્ય હાઈકુ-સોનેટ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s