ગણિત કૌશલ્ય – ૧૫

અંક 1 થી 9 સુધીના પ્રયોજવા અને કોઈ અંક પુનરાવર્તિત ન થાય તેમ આઠ રીતે સરવાળો ૧૫ થવો જોઈએ.

[ ] + [ ] + [ ] = [15]

[ ] + [ ] + [ ] = [15]

[ ] + [ ] + [ ] = [15]

= = =

[15] [15] [15 ] (આ ઊભી રીતનો સરવાળો છે.)

ઊભી આડી આ છ રીત ઉપરાંત બીજી બે ત્રાંસી રીતે પણ સરવાળો [15] થવો જોઈએ.

આનો ઉત્તર નીચેના સાદા ફોરમેટમાં પણ આપી શકાશે.

A + B + C = 15

D + E + F = 15

G + H + I = 15

Courtesy : Google

* * *

સહયોગીઓની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.