ગણિત કૌશલ્ય – ૧૦

ખાલી બ્લોક્સમાં આંકડા મૂકીને આડાં અને ઊભાં (=) નાં ચિહ્નો મુજબનાં પરિણામ મેળવો. અહીં ગાણિતિક પ્રક્રિયામાંના સ્થાપિત ક્રમને કોરાણે મૂકીને સળંગ આપ્યા મુજબના ક્રમમાં જ આ કોયડાને ઊકેલવાનો છે. ટૂંકમાં, જેમ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તેમ કરતા જવાનું છે.

સૌજન્ય : ગૂગલ

-વલીભાઈ મુસા (રજૂકર્તા)

* * *

પરિણામ અને સહયોગીઓની યાદી દો દિન કે બાદ પેશ કી જાએગી.